Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Polymerní kompozity 2021

Ve dnech 26. a 27. října proběhl opět v konferenčním centru LH Hotel Dvořák v Táboře další ročník této tradiční konference. Akci pořádal Spolek pro technickou podporu a propagaci polymerních kompozitů (www.polymer-composites.cz) ve spolupráci s Odbornou skupinou Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, SYNPO Pardubice, Havel Composites Svésedlice, SAERTEX Saerbeck, STTA Plzeň a ČVUT Praha, Fakulta strojní. Nad konferencí převzalo záštitu město Tábor, starosta města otevřel jednání krátkým vystoupením, kdy vyzdvihl umístění této významné akce již podruhé do tohoto pamětihodného města a seznámil účastníky s jeho bohatou historií.

Organizační výbor konference se musel potýkat při přípravě a realizaci letošní akce s řadou potíží s ohledem na situaci vzniklou stále trvajícími protiepidemiologickými opatřeními – nejprve přeložení z tradičního termínu v květnu na červen a nakonec definitivní umístění na konec října.

Konference se vzhledem k těmto mimořádným okolnostem zúčastnilo méně odborníků. Z celkového počtu 56 byli pouze 4  ze zahraničí, a proto bylo upuštěno od simultánního tlumočení příspěvků. Autoři přednášek vyšli vstříc požadavku organizátorů a podklady prezentací byly  v angličtině.

Úvodní plenární přednáška prof. Milana Růžičky „Únava kompozitních materiálů“ poskytla komplexní pohled na tuto problematiku, která je zásadní pro konstrukci a využití polymerních kompozitů v praxi.

Příspěvky v sekci Konstrukce a výpočty byly věnovány matematickým modelům pro výpočty a optimalizaci konstrukcí dílů s ohledem na předpokládané namáhání. Sekce Technologie a aplikace se zabývala řadou příkladů praktického využití polymerních kompozitů a novinkám v technologii výroby. V nejhojněji obsazené sekci Materiály, vlastnosti a zkoušení byli účastníci seznámeni s řadou nových materiálů a jejich vlastností, např. s novinkami v oboru vyšetřování lomových vlastností kompozitů, se strukturální sendvičovou pěnou z vývoje fy Saertex, elektrickým zvlákňováním kompozitních nanovlákenných materiálů, kterým se zabývají pracoviště TUL Liberec a možnostmi hybridních materiálů z přírodních vláken. Odborný program byl zakončen diskusí účastníků s autory posterové sekce.

Vítaným doplňkem byla přidružená výstavka řady pracovišť a firem. Tato platforma umožnila účastníkům se nejen seznámit se s moderními materiály a přístroji, ale zejména navázat mnoho nových kontaktů a vyměnit si zkušenosti s kolegy. Tato významná část konference pokračovala formou neformálních diskusí během společenského večera.

Ke zdaru akce přispěla i bezchybná organizace a cateringové zajištění ze strany LH Hotelu Dvořák Tábor, toto konferenční centrum se zřejmě stane místem příštího ročníku konference Polymerní kompozity 2023 v obvyklém květnovém termínu.